Carbon isel, cost isel

BETH YW ADEILADAU SY’N ORSAFOEDD PŴER?

Gweledigaeth SPECIFIC yw cael 'Adeiladau sy’n Orsafoedd Pŵer', hynny yw, rhai sy'n defnyddio systemau integredig i gynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni solar eu hunain - ar ffurf gwres a thrydan. Mewn geiriau eraill, adeiladau sy'n strwythurau 'gweithredol' yn hytrach na rhai goddefol.

PAM MAE HYN YN BWYSIG?

Gallai Adeiladau sy’n Orsafoedd Pŵer ymdrin ag un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r Deyrnas Unedig a'r byd: cyflenwad ynni carbon isel sy'n fforddiadwy ac yn sicr.

CARBON ISEL

  • Bydd adeiladau'n rhedeg ar ynni solar
  • Ni chynhyrchir allyriadau carbon wrth ddefnyddio adeiladau
  • Bydd y galw am ynni'n lleihau

FFORDDIADWYEDD

CYFLENWAD SICR

  • Cyflenwad ynni sefydlog a lleol; yn cael ei gynhyrchu lle caiff ei ddefnyddio
  • Dim nwy ar gyfer gwresogi
  • Bydd yn lleihau'r ddibyniaeth ar danwydd ffosil
  • Darparu gwasanaethau sy'n cydbwyso'r grid

Dull gweithredu SPECIFIC

Nod SPECIFIC yw cau'r bwlch rhwng ymchwil i dechnoleg a masnacheiddio.

Partneriaeth

Trwy weithio gyda mwy na 50 o bartneriaid o'r byd academaidd, diwydiant a’r llywodraeth, mae ein rhwydwaith yn creu systemau a datrysiadau integredig ar gyfer llawer math o adeiladau hen a newydd. Rydym hefyd yn gweithio i alluogi'r newid angenrheidiol i greu diwydiant newydd, swyddi a thwf.

O’r Cysyniad i Fasnacheiddio

Mae ein rhwydwaith unigryw a chynyddol o brifysgolion a chwmnïau blaenllaw - o gorfforaethau amlwladol i fusnesau bach a chanolig arloesol - yn cydweithio i gynyddu graddfa technolegau, datblygu cadwyni cyflenwi a nodi llwybrau i'r farchnad.

O fewn y ganolfan ac yn ein rhwydwaith mae gennym gasgliad unigryw o ymchwilwyr, peirianwyr, gweithwyr proffesiynol ym meysydd datblygu busnes, ymgysylltu, eiddo deallusol a masnacheiddio, ynghyd â phenseiri ac arbenigwyr adeiladu.

Cynyddu Graddfa'r Dechnoleg

Mae SPECIFIC yn dwyn ynghyd arbenigwyr o'r radd flaenaf o ystod o feysydd gan gynnwys ffotofoltäeg, technoleg solar thermol, caenau gweithredol yn ogystal â storio gwres a thrydan.

Mae pedwar cyfleuster integredig yn darparu gwasanaeth o'r labordy i'r llinell gynhyrchu - gan gynnwys y labordai newydd â’r cyfleusterau diweddaraf ym Mhrifysgol Abertawe, llinellau gweithgynhyrchu arbrofol sy'n darparu'r cynhyrchion ar raddfa adeiladau, ac adeiladau graddfa lawn sy'n arddangos y dechnoleg.

ARIANWYR A PHARTNERIAID STRATEGOL

Arweinir gan:

Arianwyr:

Partneriaid Strategol:

Mae gan SPECIFIC fwy na 50 o bartneriaid o'r byd academaidd, diwydiant a'r Llywodraeth. Mae'r partneriaid hyn yn cydweithio ar bob lefel i ddatblygu technolegau newydd, eu gwireddu'n fasnachol, a chreu amgylchedd sy'n hyrwyddo newid.

Hoffech chi fod yn rhan o hyn?

HANES

Roedd SPECIFIC yn un o saith Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth a sefydlwyd i feithrin diwydiannau newydd trwy gau'r bwlch rhwng ymchwil wyddonol a'r defnydd masnachol ohoni. Fe'i sefydlwyd yn 2011 gydag ymrwymiad o £20m dros bum mlynedd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), Innovate UK a Llywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan Brifysgol Abertawe a phartneriaid diwydiannol strategol.

Ym mis Ebrill 2016, cychwynnodd SPECIFIC ar ail gam y prosiect gyda £26m gan EPSRC, Innovate UK a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad pellach gan Brifysgol Abertawe, y partneriaid diwydiannol a chyllid cyfatebol gan Brifysgol Caerdydd.

AELODAU’R BWRDD

Y TÎM RHEOLI